วิสัยทัศน์สำนักวิชาการ

ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเป็นศูนย์บริการวิชาการภูมิภาคภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖

พันธกิจสำนักวิชาการ

๑. ส่งเสริมบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและการวิจัยด้านพระพุทธศาสนา
๒. จัดหา และรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการแก่บุคลากร ในสถาบัน และชุมชน
๓. บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรอื่น จัดโครงการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ